Zakelijke voorwaarden

Basisbepalingen

De algemene voorwaarden (hierna “AV” genoemd) regelen de betrekkingen tussen de partijen bij de koopovereenkomst, enerzijds de firma Doglife, met maatschappelijke zetel te Sint Joris Winge Leuvensesteenweg 277/a , dat de verkoper is van de online winkel Doglife.be als verkoper (hierna de “verkoper” genoemd) en anderzijds de koper (hierna de “koper” genoemd).

De koper kan een consument zijn die goederen koopt voor consumptie (niet voor wederverkoop).

Een consument is een ieder die, buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of buiten het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, een overeenkomst aangaat met de verkoper of met hem onderhandelt.

Een ondernemer is een persoon die zelfstandig voor eigen rekening en verantwoordelijkheid een winstgevende activiteit verricht in een handelsvergunning of op soortgelijke wijze met de bedoeling dit systematisch te doen om winst te maken. Als de Koper zijn identificatienummer vermeldt in de bestelling, dan erkent hij dat de regels vermeld in de AV voor ondernemers op hem van toepassing zijn en verdere verkoop van de gekochte goederen op www.doglife.be niet mogelijk is.

Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de Koper dat hij, voordat hij de overeenkomst sluit, deze AV heeft gelezen, een integraal onderdeel daarvan is de precontractuele communicatie vervat in artikel II., De klachtenprocedure en het online document “Wijze van vervoer”, en dat hij uitdrukkelijk akkoord gaat geldig en effectief op het moment van verzending van de bestelling.

De Koper is zich ervan bewust dat door het kopen van producten die in het zakelijke aanbod van de Verkoper staan, er geen rechten ontstaan voor het gebruik van geregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfslogo’s. De Koper is zich ervan bewust dat hij deze niet mag behandelen zonder de toestemming van de Verkoper of de zakenpartners van de Verkoper, tenzij anders overeengekomen in een speciaal contract voor het specifieke geval.

De koper ontvangt een factuur (belastingdocument voor de aankoop van goederen) met basisgegevens voor de aankoop van goederen samen met een verwijzing naar de AV in de orderbevestiging naar het door hem ingevoerde e-mailadres, terwijl de koper het originele document (contract) ontvangt na ontvangst van de goederen.

Communicatie van de verkoper met de koper voordat het contract wordt gesloten

De verkoper stelt dat:

 • brengt geen extra toeslagen in rekening bij de bestelling, die niet zouden worden gespecificeerd in de bestelling van goederen gemaakt door de Koper (dit is niet van toepassing op contractueel transport)
 • het vereist echter betaling van de aankoopprijs voordat de koper de prestatie van de verkoper overneemt, of de verplichting tot betaling van een door beide partijen overeengekomen voorschot of soortgelijke betaling
 • de prijzen van alle goederen worden vermeld op de door de verkoper beheerde website, inclusief btw, inclusief alle wettelijk verplichte vergoedingen, maar de kosten van levering van goederen of diensten variëren afhankelijk van het gekozen transportmiddel en de vervoerder en de betalingswijze die de koper in de bestelling heeft gekozen

in het geval dat de Koper een directe consument is, heeft deze het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst te herroepen (tenzij hieronder anders vermeld), die loopt in het geval van:

 • koopcontract, vanaf de datum van ontvangst van de goederen
 • een overeenkomst die betrekking heeft op verschillende soorten goederen of op de levering van verschillende onderdelen vanaf de datum van overname van de laatste levering van goederen
 • een overeenkomst die betrekking heeft op de regelmatige en herhaalde levering van goederen vanaf de datum van overname van de eerste levering van goederen
 • dat deze intrekking moet worden gezonden aan het adres van de statutaire zetel van de verkoper, of kan het formulier gebruiken voor herroeping van het contract op de Yoggies.be website

de consument kan de overeenkomst niet herroepen:

 • als de levering van diensten die de verkoper met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument heeft vervuld, is voltooid vóór het verstrijken van de herroepingstermijn
 • indien de levering van goederen is aangepast naar de wensen van de consument of voor zijn persoon
 • indien bederfelijke zaken zijn geleverd, alsmede zaken die na levering onherstelbaar vermengd zijn met andere zaken
 • indien de goederen zijn gewijzigd of onderhouden op een door de consument op zijn verzoek aangewezen plaats en de goederen zijn gewijzigd volgens de door de consument gevraagde disposities. Dit is echter niet van toepassing in het geval van andere reparaties dan de gevraagde of de levering van andere reserveonderdelen dan de gevraagde
 • bij levering van goederen in een gesloten verpakking, die de consument uit de verpakking heeft verwijderd en om hygiënische redenen niet mogelijk is om deze te retourneren
 • de consument is gehouden een gedeelte van de prijs te betalen bij ontbinding van de overeenkomst, waarvan de levering is verleend en waarvan de uitvoering reeds is begonnen.

Als de consument een klacht wil indienen, kan hij deze indienen via het contactformulier op de Yoggies.be-website, of u kunt contact opnemen met de staatstoezichthouder.

Contract

 1. Sluiting van het contract

De koper kan het contract sluiten door het voorstel voor het sluiten van het contract op de door de verkoper beheerde website te accepteren door de vereiste prestaties (goederen of diensten) in het elektronische winkelwagentje te plaatsen. Voordat de Koper de bestelling op bindende wijze bevestigt, heeft hij het recht om de gewenste prestatie, het transport en de wijze van betaling, de betalingswijze te selecteren en te wijzigen en ook alle gegevens te controleren die hij in de bestelling heeft ingevoerd. Het koopcontract komt tot stand door de bestelling naar de koper te sturen na het kiezen van de transportmethode en betalingswijze en aanvaarding van de bestelling door de koper door de verkoper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten in de verbinding en de gegevensoverdracht. Na ontvangst van de bestelling bevestigt de verkoper de koper de ontvangst van de bestelling door middel van een informatieve e-mail naar het e-mailadres van de koper.

Aan deze bevestiging kan een link zijn toegevoegd naar de huidige versie van de AV, inclusief de klachtenprocedure van de verkoper. Het resulterende contract (inclusief de overeengekomen prijs) kan alleen worden gewijzigd of geannuleerd op basis van een overeenkomst van beide partijen of op basis van juridische gronden, tenzij anders vermeld in de AV.

In het geval dat de koper de goederen binnen een dag in meerdere bestellingen bestelt, heeft de verkoper het recht om deze diensten in één levering en verzending te leveren.

Het gesloten contract wordt door de verkoper gearchiveerd voor een periode van ten minste vijf jaar vanaf het sluiten ervan, maar niet langer dan voor de periode volgens de relevante wettelijke voorschriften. Deze overeenkomst is niet toegankelijk voor derden.

 1. Levering van het onderwerp van aankoop

Door het koopcontract verbindt de verkoper zich ertoe het prestatieonderwerp aan de koper over te dragen, alle beschikbare informatie met betrekking tot het prestatieonderwerp te verstrekken en de koper verbindt zich ertoe het prestatieonderwerp onverwijld over te nemen en aan de verkoper te betalen en uiterlijk bij de overname van het aankoopobject.

De verkoper behoudt het eigendomsrecht op het onderwerp van uitvoering en daarom wordt de koper de eigenaar alleen door volledige betaling van de aankoopprijs.

De verkoper zal de bestelde producten aan de koper overhandigen, evenals de documenten die betrekking hebben op deze producten, en zal de koper in staat stellen om het eigendom van het prestatieonderwerp te verwerven in overeenstemming met het contract.

Als de verkoper het onderwerp van uitvoering moet verzenden, zal hij het artikel aan de koper overhandigen door het voor transport door de koper over te dragen aan de gekozen vervoerder, indien dit mogelijk is, en zal de koper de rechten uit de vervoersovereenkomst tegen de vervoerder kunnen uitoefenen. De verkoper levert het prestatieonderwerp alleen aan de koper – consument op het moment dat het door de vervoerder aan de koper wordt overgedragen.

Verkoper overhandigt het koopobject aan Koper in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en uitvoering.

Indien niet is overeengekomen hoe het artikel zal worden verpakt, zal de verkoper het artikel volgens de gewoonte verpakken. Op dezelfde manier zal de verkoper het aankoopobject ter vervoer aanbieden.

 1. Preventie van het risico op schade

Een ding is defect als het niet de overeengekomen eigenschappen heeft. De uitvoering van een ander ding en gebreken in de documenten die nodig zijn voor het gebruik van het ding worden ook als een defect beschouwd.

Het recht van de koper op gebrekkige uitvoering is gebaseerd op het gebrek dat het ding heeft wanneer het risico van schade op de koper overgaat, zelfs als het zich later manifesteert. Het recht van de koper komt ook tot stand door een later gebrek dat door de verkoper is veroorzaakt in strijd met zijn verplichting.

De koper inspecteert het artikel zo snel mogelijk en zorgt voor de eigenschappen en hoeveelheid.

Het risico van beschadiging gaat op koper over door het overnemen van het artikel. Hetzelfde effect heeft de koper wanneer hij het artikel niet overneemt, ook al heeft de verkoper hem toestemming gegeven het te behandelen.

Schade aan de goederen, ontstaan na het overdragen van het risico van schade aan de goederen aan de koper, laat zijn verplichting tot betaling van de koopprijs onverlet, tenzij de verkoper de schade heeft veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichting.

De vertraging van de koper bij de overname van het item geeft de verkoper het recht om het prestatieonderwerp na voorafgaande kennisgeving op een geschikte manier aan de account van de koper te verkopen, na de koper een extra periode te hebben gegeven om het over te nemen. Dit geldt ook als de Koper te laat betaalt.

 1. Aansprakelijkheid van de verkoper

De verkoper is jegens de koper verantwoordelijk dat de bestelde producten na ontvangst niet defect zijn. In het bijzonder op het moment dat de koper het artikel overnam:

 • het onderwerp van uitvoering heeft de door partijen overeengekomen kenmerken
 • het onderwerp van uitvoering is geschikt voor het door de verkoper aangegeven doel voor het gebruik ervan of waarvoor het onderwerp van prestatie van dit type gewoonlijk wordt gebruikt
 • is het onderwerp van prestatie in een geschikte hoeveelheid, maat of gewicht
 • het onderwerp van uitvoering voldoet aan de eisen van wettelijke voorschriften

In het geval van diervoeders – als het defect onmiddellijk na het uitpakken aan de prestatie verschijnt, is de verkoper verplicht om dit defect te verhelpen door het prestatieonderwerp te vervangen.

Indien zich een gebrek voordoet in het onderwerp van prestatie, dat de aard heeft van consumptiegoederen (bijv. Stands, kommen, gidsen, etc.), heeft de Koper het recht om het recht op gebrek binnen vierentwintig maanden na ontvangst uit te oefenen, tenzij anders vermeld. Dit is echter niet van toepassing op enig prestatieobject dat:

 • het wordt tegen een lagere prijs verkocht voor een defect waarvoor een lagere prijs is overeengekomen
 • op de slijtage van het ding veroorzaakt door het gebruikelijke gebruik (bijv. demonstratiemonster, enz.)
 • voor een gebruikt artikel, voor een defect dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die het artikel had toen het door de koper werd overgenomen; of als het volgt uit de aard van de zaak.

In het geval van consumptiegoederen (bijv. Stands, kommen, gidsen, enz.) Heeft de koper het recht om het recht op gebreken binnen vierentwintig (24) maanden uit te oefenen, tenzij de consumptiedatum op de goederen is vermeld. In dit geval wordt de periode slechts verkort tot de datum die op de verpakking van de goederen staat vermeld.

De individuele termijnen worden nader geregeld in de klachtenprocedure .

 1. Aanzienlijke contractbreuk

Indien het gebrek in de goederen, dat wil zeggen de gebrekkige uitvoering, een wezenlijke contractbreuk is, heeft de koper het recht om:

 • het gebrek te verhelpen door een nieuw artikel zonder een gebrek te leveren of door een ontbrekend artikel af te leveren, tenzij dit onevenredig is vanwege de aard van het gebrek
 • als het defect slechts een deel van het artikel betreft, kan de koper alleen verzoeken om vervanging van het onderdeel. Als dit niet mogelijk is, kan hij zich terugtrekken uit het contract. Indien het echter onevenredig is vanwege de aard van het defect, vooral als het defect zonder onnodige vertraging kan worden verwijderd, heeft de koper het recht op gratis verwijdering van het defect.
 • om het defect te verhelpen door het artikel te repareren of door vervanging, als het artikel (onderhevig aan prestaties) niet kan worden gerepareerd
 • voor een redelijke korting op de aankoopprijs, die de verkoper met de koper overeenkomt en schriftelijk overeenkomt
 • als het ding (onder voorbehoud van uitvoering) niet kan worden gerepareerd of vervangen met voldoende kwaliteit, moet u zich terugtrekken uit het contract.

Koper zal met Verkoper slechts één oplossing overeenkomen met betrekking tot de aard en toestand van het gebrek van de goederen zonder onnodige vertraging na kennisgeving van het gebrek. De koper kan de gemaakte keuze niet wijzigen zonder toestemming van de verkoper, als het defect kan worden hersteld. Als de verkoper het defect niet binnen een redelijke termijn oplost of de koper meedeelt dat het defect niet kan worden verholpen, kan de koper een redelijke korting op de aankoopprijs vragen in plaats van het defect op te heffen, of kan hij zich terugtrekken uit het contract.

Indien de Koper zijn recht niet op tijd kiest, heeft hij de rechten zoals in het geval van een kleine contractbreuk – zie hieronder.

De koper heeft recht op een redelijke korting, zelfs als de verkoper een nieuw artikel niet zonder gebreken kan leveren, het onderdeel kan vervangen of het artikel kan repareren of vervangen.

 1. Kleine contractbreuk

Als de gebrekkige prestatie een onbeduidende contractbreuk is, heeft de koper het recht om het gebrek te elimineren of een redelijke korting op de aankoopprijs.

Zolang de koper geen recht heeft op korting op de aankoopprijs of indien hij zich niet terugtrekt uit het contract, kan de verkoper het ontbrekende leveren of het gebrek verhelpen. Andere gebreken kunnen worden verwijderd door de verkoper van zijn keuze of door levering van een nieuw item.

Als de verkoper het gebrek niet op tijd oplost of weigert het defect op te heffen, kan de koper een korting op de aankoopprijs vragen of het contract opzeggen. De koper kan de gemaakte keuze niet wijzigen zonder toestemming van de verkoper.

 1. Contractbreuk in het algemeen

De verkoper heeft het recht om een nieuw artikel te leveren – het onderwerp van uitvoering, of om een onderdeel te vervangen, zelfs in het geval van een herstelbaar defect, als hij het artikel niet correct kan gebruiken voor herhaald optreden van het defect na reparatie of voor een groter aantal defecten. Koper heeft in dat geval ook het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst.

Bij levering van een nieuw item zal de koper het oorspronkelijk geleverde item (inclusief alle accessoires in de originele verpakking van het product) op zijn kosten aan de verkoper retourneren.

Als de koper het gebrek niet zonder onnodige vertraging heeft gemeld nadat hij het tijdens een tijdige inspectie kon vinden, verleent de rechtbank hem geen recht op gebrekkige uitvoering. Als het een verborgen gebrek is, geldt hetzelfde als het gebrek niet zonder onnodige vertraging werd gemeld nadat de koper het met voldoende zorg had kunnen vinden.

 1. Kwaliteitsgarantie

Als garantie voor kwaliteit verbindt de verkoper zich ertoe dat het artikel gedurende een bepaalde periode geschikt zal zijn voor normaal gebruik of dat het zijn gebruikelijke eigenschappen behoudt. Dit geldt voor het onderwerp prestatie (consumptiegoederen).

Voor diervoederproducten geeft de verkoper een garantie voor de kwaliteit en kwaliteit van het product in overeenstemming met de originele verpakking en de smaak en kwaliteitskwaliteit vermeld op de originele verpakking van het product. In het geval van diervoederproducten zijn hun samenstelling en voedingswaarden geldig op het moment van productie en op het moment van verpakking in de originele verpakking. De verkoper geeft een garantie voor de kwaliteit van diervoederproducten, ook in het bereik van data vermeld op de verpakking met betrekking tot de productiedatum en de datum van aanbevolen consumptie van het product. Indien de Koper een gebrek claimt in een diervoeder waarvan de aanbevolen consumptiedatum al is verstreken, zal de Verkoper hier geen rekening mee houden, tenzij de Koper bewijst dat dit diervoederproduct (onder voorbehoud van uitvoering) door de Verkoper aan hem is geleverd na de aanbevolen consumptiedatum.

De garantieperiode loopt vanaf de levering van het artikel aan de koper.

De Koper heeft geen recht op garantie indien een externe onvoorziene gebeurtenis het defect veroorzaakte na de overdracht van het risico van schade aan de goederen aan de Koper.

Opzegging van het contract

 1. Opzegging van het contract door de koper

De koper heeft het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst te herroepen. De termijn loopt vanaf de datum van sluiting van het contract in het geval van:

 • koopcontract, vanaf de datum van ontvangst van de goederen
 • een koopovereenkomst met als onderwerp de geleidelijke levering van meerdere onderdelen vanaf de datum van overname van de laatste levering van goederen

De verkoper staat de koper toe om zich terug te trekken door het invullen en verzenden van een voorbeeldformulier voor herroeping van het contract op de website en de verkoper zal de koper zonder onnodige vertraging in tekstvorm de aanvaarding bevestigen.

Het is ook mogelijk om per brief terug te trekken op het adres van de verkoper vermeld op de website van de verkoper www.doglife.be

Als de koper zich terugtrekt uit het contract, stuurt hij de goederen zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na de datum van herroeping van het contract, naar de verkoper, op eigen kosten (op kosten van de koper), ontvangen van de verkoper.

Het onderwerp van de prestatie (goederen) wordt volledig door de Koper geretourneerd, inclusief alle geleverde accessoires, of met volledige documentatie, indien van toepassing. Verder dienen de goederen onbeschadigd, schoon, indien mogelijk in de originele verpakking, in de staat en waarde te zijn waarin ze de goederen hebben ontvangen.

In het geval van consumptiegoederen (bijv. Stands, kommen, gidsen, enz.) Kan de overeenkomst alleen worden herroepen als de koper de goederen onbeschadigd en ongebruikt in onbeschadigde originele verpakking levert.

Als de koper besluit om binnen de gestelde termijn te herroepen, adviseert de verkoper om de afwikkeling van de goederen naar het adres van de verkoper te versnellen, samen met de bijgevoegde begeleidende brief met een mogelijke reden voor herroeping van het koopcontract (geen voorwaarde), een kopie van het aankoopdocument en het bankrekeningnummer. De verkoper stuurde het geld van de koper voor het juiste bedrag.

Als de koper niet in voldoende mate bewijst dat hij het prestatieonderwerp daadwerkelijk van de verkoper heeft gekocht, kan de verkoper weigeren het geld terug te betalen en de prestatie met betrekking tot de terugtrekking uit het contract weigeren.

Als de koper zich terugtrekt uit het contract, zal de verkoper hem op dezelfde manier alle bedragen die hij in het kader van het contract heeft ontvangen, onverwijld aan hem teruggeven.

Als de koper zich terugtrekt uit het contract, is de verkoper niet verplicht om het ontvangen geld terug te geven aan de koper voordat de koper de goederen aan hem overhandigt.

De Koper erkent dat als er geschenken bij de goederen worden geleverd, het geschenkcontract tussen de Verkoper en de Koper wordt gesloten op voorwaarde dat als het recht van de Koper om het aankoopcontract binnen 14 dagen te herroepen, het geschenkcontract vervalt en de Koper verplicht is samen met de geretourneerde goederen (het onderwerp van de aankoop) om de gerelateerde geschenken terug te sturen, inclusief alles wat hij heeft verrijkt. In het geval dat deze niet aan de verkoper worden geretourneerd, zullen deze waarden worden begrepen als de aankoop van goederen door de koper, in welk geval de verkoper recht heeft op een geldelijke vergoeding voor het bedrag van de gebruikelijke prijs, wederzijds.

 1. Intrekking in andere gevallen

De koper kan het contract niet opzeggen of levering van een nieuw artikel niet eisen als hij het artikel niet kan retourneren in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Dit geldt niet:

 • als de toestand is veranderd als gevolg van een inspectie om een defect in het artikel te detecteren
 • als de koper het artikel heeft gebruikt voordat het defect werd ontdekt
 • als de Koper niet de onmogelijkheid heeft veroorzaakt om het artikel in zijn ongewijzigde staat terug te sturen door zijn handelingen of nalatigheden
 • als de koper het artikel heeft verkocht voordat het defect werd ontdekt
 • als hij het geheel of gedeeltelijk heeft geconsumeerd. Dit betekent dat de consument ook een door de Koper gehouden huisdier en ander dier betekent

Indien de Koper het gebrek niet tijdig meldt, verliest hij het recht om de overeenkomst te herroepen.

Informatiebeveiliging en bescherming

De verkoper verklaart dat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, alleen zullen worden gebruikt om het contract met de koper uit te voeren en marketingacties van de verkoper (inclusief die met contractuele partners van de verkoper) en niet anderszins zullen worden bekendgemaakt, verstrekt aan een derde partij, enz. Behalve in situaties met betrekking tot distributie of betaling. contact met betrekking tot de bestelde goederen (mededeling van naam, rekeningnummer en afleveradres) of speciale marketingevenementen van de verkoper. Persoonsgegevens die vrijwillig door de Koper aan de Verkoper worden verstrekt om de bestelling en marketingacties van de Verkoper te vervullen, worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetten van het Belgisch Wetboek, Inzake bescherming van persoonsgegevens, in en effectieve formulering. De koper geeft de verkoper zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van deze persoonlijke gegevens om het onderwerp van de gesloten koopovereenkomst te vervullen en te gebruiken voor marketingdoeleinden van de verkoper. Door zich te registreren op de Yoggies-website en e-shop geeft de koper de verkoper toestemming voor het verzenden van bedrijfsinformatie over de producten van het bedrijf Yoggies

Als onderdeel van de klachtenprocedure is de volgende informatie van klanten vereist: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail en handtekening (incl. Elektronisch). Alle op deze manier verkregen persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel dat nodig is voor de afhandeling van de klacht., Betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

De koper heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en het recht om deze te corrigeren, inclusief het recht om uitleg en verwijdering van de gebrekkige toestand en andere wettelijke rechten op deze gegevens te vragen.

De verkoper kan ook zogenaamde “cookies” verwerken wanneer hij toestemming verleent om de dienstverlening te vergemakkelijken. Gebruikers hebben de mogelijkheid om te weigeren dat “cookies” of soortgelijke tools op hun eindapparaten worden opgeslagen, bijvoorbeeld door de anonieme browse-functionaliteit in hun browser te starten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de koper die is gemaakt vanaf een geblokkeerd IP-adres te weigeren om criminele activiteiten te voorkomen en schade te minimaliseren. Bij problemen met de bestelling kan de Koper contact opnemen met de Verkoper via het contactformulier of telefonisch.

Bedrijfsuren

Bestellingen via de online winkel van de verkoper worden 7 dagen per week, 24 uur per dag geaccepteerd.

Bij uitval van het informatiesysteem of overmacht is de verkoper niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de openingstijden en de ontvangst van de bestelling door de koper.

Prijzen

Alle prijzen zijn bespreekbaar. In de online e-shop van de verkoper zijn de prijzen altijd geldig en actueel.

De vermelde prijzen voor individuele producten zijn definitief, dat wil zeggen inclusief btw, alle andere belastingen en toeslagen die de koper moet betalen om de goederen te verkrijgen. Dit is niet van toepassing op eventuele kosten voor verzending, rembours en kosten, die vermeld staan in de zogenaamde elektronische winkelwagen en het bedrag is afhankelijk van de keuze van de koper.

De Koper erkent echter dat de definitieve prijzen voor de producten worden vermeld na afronding in Euro in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften.

De speciale prijzen zijn geldig tot de voorraad is uitverkocht, onder vermelding van het aantal stuks goederen met een speciale aanbieding of voor een bepaalde periode.

De oorspronkelijke prijs betekent de prijs van de goederen, diensten waarvoor de goederen of diensten in kwestie door de verkoper zijn aangeboden zonder rekening te houden met alle mogelijke bonussen, marketingcampagnes ter ondersteuning van verkopen en andere kortingsevenementen in de door hem beheerde e-shop.

De koper erkent dat er gevallen kunnen zijn waarin het contract tussen de verkoper en de koper niet is gesloten, met name in het geval dat de koper de goederen bestelt tegen een foutief gepubliceerde prijs vanwege een fout in het interne informatiesysteem van de verkoper. In een dergelijk geval stelt de verkoper de koper hiervan op de hoogte.

De koper erkent dat er gevallen kunnen zijn waarin de overeenkomst niet tussen de koper en de verkoper is gesloten vanwege de beperkte hoeveelheid goederen op voorraad en het tijdsverloop tussen de verkoop en de goederen aan een andere koper en de afwikkeling van de bestelling van de koper. In dit geval informeert de verkoper de koper om een andere mogelijke procedure of annulering van de bestelling overeen te komen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het koopcontract ongeldig te verklaren, als er misbruik is gemaakt van persoonlijke gegevens, misbruik van de betaalkaart, enz., Wordt de koper geïnformeerd over een dergelijke procedure. De koper erkent dat in deze gevallen de koopovereenkomst niet geldig kan worden gesloten.

Bestellen

De prijs van de goederen wordt vermeld in de bestelling en in het bericht dat de ontvangst van de bestelling bevestigt.

U kunt op de volgende manieren bestellen:

 • via de elektronische winkel van de verkoper (hierna “eshop” genoemd)
 • per e-mail op sales@yoggies.be
 • telefonisch
 • persoonlijk in het geval dat de verkoper een vestiging heeft wiens adres hij zal publiceren

Telefonische bestellingen zijn mogelijk op werkdagen van 08:00 tot 19:00 uur.

De verkoper zal de koper altijd via e-mail of telefoon informeren over de exacte datum en tijd van levering van de bestelde goederen. De leveringstermijn van de bestelde goederen en de transportprijs zijn afhankelijk van de wijze van transport die de Koper kiest in zijn bestelling en elektronisch mandje.

Betalingsvoorwaarden

De verkoper accepteert de volgende betalingsvoorwaarden:

 • betaling contant of met een kaart bij aankoop als de verkoper een vestiging heeft
 • contante betaling bij ontvangst van goederen van de vervoerder van de verkoper
 • vooruitbetaling via overschrijving
 • betaling via de internetinterface van de bank
 • betaling met MasterCard of Visa-kaart via het internetbetalingsportaal
 • betaling via vouchers uitgegeven door de verkoper (afgegeven aan geregistreerde klanten als vouchers voor aankopen)
 • betaling op factuur met vervaldatum (alleen voor ondernemers bij groothandelswerking en na het opstellen van een contract tussen leverancier en klant)

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling en acceptatie, maar het risico van schade aan de goederen gaat over op de acceptatie van de goederen door de koper.

De factuurgegevens van de koper kunnen niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd na het verzenden van de bestelling.

De specifieke betalingsvoorwaarden worden nader beschreven op www.doglife.be

Leveringsvoorwaarden

 1. Leveringsmethoden

De verkoper biedt of bemiddelt de volgende leveringsmethoden:

 • persoonlijke verzameling op de verkooppunten van de verkoper (indien beheerd door deze verkoper)
 • verzending per transportdienst
 • verzending per koerier
 • het verzenden van de transportdienst van de verkoper
 • verzending door DPD, gls, Bpost
 • verzenden naar het partnernetwerk van de verkoper (zie Yoggies.be)
 • verzending door internationale transportdienst naar het buitenland

Individuele vervoerswijzen worden aangeboden op basis van de huidige beschikbaarheid van individuele diensten en met betrekking tot capaciteit en reismogelijkheden. In geval van overmacht is de verkoper niet verantwoordelijk voor vertraagde levering van goederen.

Alle aangeboden vervoerswijzen, hun huidige voorwaarden en prijzen zijn altijd te vinden door de Koper op de website www.yoggies.be.

 1. Overige voorwaarden

Bij levering van goederen die vooraf via internet zijn betaald, kan de verkoper of zijn contractpartner de overlegging van een identificatiekaart (OP of paspoort) verlangen om schade en witwassen te voorkomen. Zonder een van deze documenten in te dienen, kan de verkoper of zijn contractpartner weigeren de goederen vrij te geven.

Goederen aangekocht door de Koper-rechtspersoon, die btw-betaler is op het moment van aankoop, met een tarief van 0%, zullen alleen worden overgedragen aan de wettelijke instantie van de rechtspersoon of een persoon die een geverifieerde volmacht bewijst. Goederen die zijn gekocht door een zelfstandige koper die btw-betaler is op het moment van aankoop, met een tarief van 0%, zullen alleen worden overhandigd op vertoon van een geldig identiteitsbewijs (OP of paspoort).

Als de goederen worden gekocht door de koper, die btw-betaler is op het moment van aankoop, en wordt gefactureerd met een btw-tarief van 0%, dan moet de plaats van levering het adres zijn van de statutaire zetel of het bedrijf dat is vermeld in het handels-, handels- of vergelijkbaar register.

De koper is verplicht om de staat van de zending samen met de vervoerder onmiddellijk na levering te controleren (aantal pakketten, integriteit van de tape, schade aan de doos) volgens de bijgevoegde vrachtbrief. De koper heeft het recht om een zending die niet in overeenstemming is met het koopcontract te weigeren omdat de zending bijvoorbeeld onvolledig of beschadigd is. Als de koper een dergelijke beschadigde zending van de vervoerder accepteert, moet de schade worden beschreven in het overdrachtsprotocol van de vervoerder.

Onvolledige of beschadigde verzending moet onmiddellijk per e-mail worden gemeld aan sales@yoggies.be, een schaderapport schrijven met de vervoerder en het zonder onnodige vertraging per e-mail of post naar de verkoper sturen. De aanvullende klacht ontneemt de koper niet het recht om over de zaak te klagen, maar geeft de verkoper de mogelijkheid om te bewijzen dat dit geen inbreuk op de koopovereenkomst is.

Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden voor de goederen worden beheerst door de klachtenprocedure van de verkoper en de relevante wettelijke voorschriften van het Belgische wetboek. Het aankoopbewijs dient meestal als garantiekaart (zie voor details de klachtenprocedure ).

Slotbepalingen

Relaties en eventuele geschillen die kunnen ontstaan op basis van het contract zullen uitsluitend worden opgelost in overeenstemming met de wet van het Belgisch wetboek en zullen worden opgelost door de bevoegde rechtbanken van Belgie.

Het contract wordt gesloten in de Nederlandse taal. Vertalingen in vreemde talen zijn ook bij voorkeur geldig in deze taal.

Deze algemene voorwaarden, inclusief hun onderdelen, zijn geldig en van kracht vanaf 1.7. 2015 en zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper en elektronisch op www.doglife.be